ISO 9001


СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО В СЪОТВЕТСТВИЕ С МЕЖДУНАРОДEН СТАНДАРТ ISO 9001

ISO 9001ISO 9001 е най-разпространеният и най-популярният международен стандарт. Той поставя пред фирмите изискванията за управление на качеството във тях, като въвежда рамка от правила и регламенти, необходими за постигане на добро ниво на управление на качеството, а и за непрекъснатото му подобряване.

На какво се базира ISO 9001?

Стандарта се базира на осемте основни принципа на управление на качеството, които са:

 • Ориентиране към клиента – удовлетворяване на всички изисквания на клиента, както настоящи, така и бъдещи;
 • Лидерство – този принцип се базира на това, че ръководителите на всички нива трябва да осигуряват изпълнението на целите на организацията, като създадат подходяща вътрешна среда за това;
 • Привличане на персонала – хората са основния капитал на организацията и тя трябва да им осигури възможности за изявяване на професионалните им способности, като по този начин се акумулира максимална полза и за двете страни;
 • Процесен подход – базира се на управлението на отделните дейности, като процеси, което е гаранция за постигане на по-голяма ефикасност на резултатите;
 • Системен подход на управление – управлението на взаимно свързаните процеси като система допринася за ефикасността на постигнатите резултати и изпълнение на целите на организацията;
 • Непрекъснато подобряване – базира се на въвеждане на мерки и правила за постоянно усъвършенстване на дейността. Основни инструменти за непрекъснатото подобряване са предприемането на ефикасни коригиращи и превантивни действия;
 • Вземане на решение, основано на факти – основа на прилагането на този принцип е ефикасността на нашите решения да се базира на подробен и изчерпателен анализ на данни и информация за съответните процеси;
 • Взаимно изгодни връзки с доставчиците – този принцип изисква прилагането на партньорски механизми в отношенията на организацията с доставчиците на продукти и услуги. Така взаимноизгодните отношения ни помагат да създаваме стойност.

Системата за управление на качеството базирана на стандарта ISO 9001:2008 предполага управление основано на непрекъснатото подобряване, известно като „цикъл на Деминг“. Той се изразява в четири основни етапа на управлението, а именно:

 • Планиране – при него трябва да се дефинират целите и задачите, да се обоснове необходимостта, да се определят отговорностите и да се осигурят ресурси за изпълнение на процесите на системата;
 • Изпълнение – при него набелязаните цели и задачи се изпълняват съгласно изискванията, които сме си поставили;
 • Проверка – на този етап се проверява изпълнението на дейностите с цел да се получи информация за оценката на постиженията;
 • Действие – на този етап се извършват корекции в целите и задачите за процесите, основани на данните от проверката. Тези коригиращи действия се планират отново на етапа на планиране, изпълняват на следващия етап, проверяват и отново подобряват. Така се постига постоянно усъвършенстване на системата за управление на качеството.

Кои са основните процеси в системата?

Системата за управление на качеството обхваща следните основни процеси:

scheme_ISO_9001

 • Управление на производствените процеси – включващ регламентирането на технологията на работа и записите, които се генерират в следствие на извършване на основната дейност;
 • Управление на закупуването – включващ изисквания за избор и оценка на доставчици на продукти и услуги и за извършването на входящ контрол на доставените продукти и услуги, имащи отношение към качеството на нашите продукти и към основната дейност;
 • Управление на проектирането и разработването – този процес се базира на няколко основни стъпки – планиране на проектирането, определяне на изискванията към проектирания продукт, преглед на проектирането и разработването на съответните етапи, проверка на проекта или разработката и потвърждаването му;
 • Управление на процесите свързани с клиента – базира се на информация за определяне и съгласуване на изискванията на клиентите към продуктите, както и на основна рамка на осъществяване на контакти с клиентите и събиране на информацията за тяхната удовлетвореност от нашия продукт;
 • Управление на техническите средства за наблюдение и измерване – такива са средства за измерване на характеристиките на продукта (размери, тегло, цвят, химичен състав и др.), както и средствата за наблюдение на производствения процес (например специализиран софтуер). Прилагането на тези изисквания предполага проверки на средствата за наблюдение и измерване на планирани интервали от време за да се гарантира съответствието на продукта с изискванията към него.
 • Управление на инфраструктурата – този процес се основава на изисквания за поддръжка на техническите средства (машини, работно оборудване, транспортни средства, инструментална екипировка) и съоръжения за извършване на дейността;
 • Управление на човешките ресурси – включва изисквания за постоянно усъвършенстване на персонала, обучение и повишаване на квалификацията;
 • Управление на документи и записи – този процес регламентира реда за разработване, промяна и разпространение на създадената система за управление;
 • Наблюдение, измерване и подобряване на системата за управление на качеството – вкл. коригиращи и превантивни действия;

Какви са ползите от внедряването на система за управление на качеството?

Ползите могат да се сведат до следните:

 • разширяване на пазарите чрез по-високи възможности за участие в обществени поръчки и стъпване на чуждестранни пазари;
 • подобряване на вътрешния производствен ред;
 • създаване на механизми за контрол на качеството на продукта или услугата;
 • намаляване на несъответсващите продукти (брак);
 • постигане на по-добра икономическа ефективност на производството или основната дейност;
 • подобряване на отношенията с клиентите и доставчиците;
 • намаляване на времето за престой – в следствие на подобреното управление на машините и съоръженията;
 • непрекъснато подобряване на компетентността на персонала;

Какви са етапите на внедряване на системата за управление на качеството?

Внедряването на системата за управление на качеството преминава през следните основни етапи:

 • Установяване на съществуващото състояние на процесите във фирмата (диагностичен одит) – на този етап се проучва създадения вътрешен ред на изпълнение на процесите и дейностите. Те се съпоставят с изискванията на стандарта и така се установяват несъответсвията спрямо него.
 • Планиране на системата за управление – включва определяне на отговорници за процесите, представител на ръководството, както и срокове за разработването, внедряването и проверката на системата;
 • Разработване на системата за управление на качеството – включва разработването на задължителните документи за системата – наръчник, процедури и инструкции, както и такива необходими за ясното регламентиране на процесите в организацията;
 • Обучение на представители на организацията относно прилагането на системата и изискванията на стандарта ISO 9001;
 • Внедряване на разработената и съгласувана система за управление на качеството – т.е. стартиране на прилагането й в организацията – по звена и процеси;
 • Провеждане на вътрешен одит на системата – извършва се от обучени вътрешни одитори, които проверяват изпълнението на изискванията на стандарта и на документацията на системата в организацията;
 • Провеждане на преглед на системата за управление от ръководството – той включва анализиране на информация за функционирането на системата вземане на решения за нейното подобряване;
 • Сертификация на системата за управление – извършва се от трета независима сертификационна организация, акредитирана за извършване на такава дейност;

ТУК можете да изтеглите подробно представяне на СУК в съответствие с ISO9001:2008

Ако сте заинтересовани от услугите по внедряване на системи за управление на качеството се свържете с нас на посочените контакти.