Относно процедурите


ПОЛЕЗНИ МАТЕРИАЛИ ОТНОСНО ПРОЦЕДУРИТЕ

construction

Процедура и документи при започване на строителство
Необходимите документи за започване на строителни дейности са регламентирани в „Закона за устройството на територията“ (ЗУТ).

 

logo_rzr_s

Населени места в списъка на селските райони
От общо 264 общини в България, 231 са определени за селски общини. Всички населени места в дадена селска община влизат в списъка на селските райони.

 

op_logo_kbpng_s

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) одобрена от Европейската комисия (септември 2015)

 

op_logo_kbpng_s

ИГРП ОПИК за 2016 г.
Индикативна годишна работна програма(ИГРП) за процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) за 2016 г.

 

logo_rzr_s

Регламент на европейския парламент и на съвета относно подпомагане на развитието на селските райони
РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

 

logo_horiz_2020_s

Регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на „Хоризонт 2020“
Програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.). Пакетът от предложения за „Хоризонт 2020″ е изготвен в пълно съответствие със съобщението на Комисията „Бюджет за стратегията „Европа 2020″ и е изцяло в подкрепа на стратегията „Европа 2020″, в която научните изследвания и иновациите са определени като централен елемент за постигането на целите на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

 

logo_pms

„Постановление на министерския съвет №118“
Постановление на министерския съвет за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално еразвитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и норвежкия финансов механизъм.

 

logo_qa

„Въпроси и отговори относно Минималните помощи“
В този материал ще намерите в систематизиран вид „Въпроси и отговори относно Минималните помощи“. За Ваше улеснение въпросите и отговорите са разделени в две основни групи.

 

oslo_cover

„Oslo Manual“ (EN)
При определянето на това дали един проект е иновативен, ИАНМСП се ръководи от Наръчниците на Фраскати (Fraskati Manual) и на Осло (Oslo manual).

 

frascati_cover

„Frascati Manual“ (EN)
При определянето на това дали един проект е иновативен, ИАНМСП се ръководи от Наръчниците на Фраскати (Fraskati Manual) и на Осло (Oslo manual).