Референтен лист ОП „РЧР“ 2014-2020


 ОП РЧРРеферентен лист на одобрени и управлявани проекти към ОП “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020

  1. “Бул Про 13” ЕООД – BG05М9ОP001-1.003 „Създаване на устойчива заетост и повишаване на професионалната квалификация в „Бул Про 13 ” ЕООД“;
  2. „Рекарпласт 2006“ ООД – BG05М9ОP001-1.003 „Устойчивост и професионализъм на новите работни места в „РЕКАРПЛАСТ 2006“ ООД“;