CE Маркировка

logo_ce


Какво е СЕ маркировка?

Единният европейски пазар (28-те държави-членки на ЕС и страните от ЕАСТ Исландия, Норвегия, Лихтенщайн) носи огромна полза за потребителите. Всички сме свикнали с една широка гама от продукти. Все пак, естествено е потребителите да очакват продуктите, които купуват да бъдат безопасни.
При създаването на Единния европейски пазар, Европейският съюз (ЕС) въведе специфично законодателство за безопасност на някои категории продукти, продавани на пазара. Това законодателство урежда допълнителни правила, различни от общите изисквания за безопасност, на които всички продукти трябва да отговарят.
Съгласно това законодателство производителите трябва изрично да декларират, че продуктите им са безопасни. Това деклариране включва нанасянето на СЕ маркировката върху продукта. Вносителите трябва да проверят дали производителят е предприел необходимите стъпки, за да състави декларацията, докато дистрибуторите трябва да действат внимателно и да могат да идентифицират и изтеглят от търговската мрежа продукти, които не са безопасни.
CE маркировката представлява знак за съответствие, поставян върху определени продукти, предназначени за европейския пазар, който декларира, че продуктите отговарят на европейските изисквания за безопасност.
Буквите „CE“ са съкращение от френския израз „Conformite Europeene“, който означава „Европейско съответствие“.

CE маркировката играе ролята на “Европейски паспорт”.

Целите, които изпълнява, са следните:

 • CE маркировката върху даден продукт е декларация от страна на производителя, че продуктът отговаря на съществените изисквания от съответното Европейско законодателство, свързано със здравето, безопасността и защита на околната среда. Това са т.нар. “Продуктови директиви” – в тях се съдържат “съществените изисквания” и/или “техническото ниво” и “Хармонизираните стандарти”, на които трябва да отговаря продукта. Хармонизираните стандарти са техническите спецификации (Европейски документи за стандарти или хармонизация), които са установени от няколко Европейски агенции по стандартите (CEN – European Committee for Standardization – Европейски комитет по стандартизацията, CENELEC – European Committee for Electro-technical Standardization – Европейски комитет за електротехническа стандартизация, и др.).
 • CE маркировката върху продуктите показва на служителите в съответните министерства и ведомства, че продуктът може да се въведе законно на пазара в страната.
 • CE маркировката върху продукта гарантира свободното движение на продукта в рамките Единния пазар на страните от ЕС и EFTA (Европейска асоциация за свободна търговия) – това прави общо 28 държави.
 • CE маркировката върху продукта позволява изтеглянето на продуктите, които не съответстват на нормите от страна на митническите и мониториращите органи.

scheme_ce_markКак работи системата?

Както бе споменато по-горе, производителите трябва да осигурят техните продукти да отговарят на съответните изисквания за безопасност. Това става, например, като извършат оценка на възможните рискове и изпитване на проби от продукта. След като направят това, те трябва да нанесат СЕ маркировката върху продукта.
За някои продукти, които поради своята същност представляват по-големи рискове, като например газови котли или верижни триони, безопасността не може да се провери само от производителя. В такива случаи, проверката за безопасност трябва да бъде извършена от независима организация, определена от националните органи. Само когато това е изпълнено, производителят нанася СЕ маркировката върху продукта.

Следните продуктови категории изискват CE маркировка:

 • електрически съоръжения, предназначени за използване при някои ограничения на напрежението;
 • обикновени съдове под налягане;
 • детски играчки;
 • строителни продукти;
 • електромагнитно оборудване;
 • машини;
 • лични предпазни средства;
 • везни с неавтоматично действие;
 • активни имплантируеми медицински изделия;
 • газови уреди;
 • нови бойлери за топла вода с течно или газово гориво;
 • взривни вещества с гражданско предназначение;
 • медицински изделия;
 • оборудване и защитни системи, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера;
 • плавателни съдове с развлекателна цел;
 • асансьори;
 • съоръжения под налягане;
 • диагностични медицински изделия in vitro;
 • радионавигационно оборудване и далекосъобщително крайно оборудване;
 • въжени линии за превоз на хора;
 • измервателни уреди.