ISO 45001


СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТ ISO 45001:2018

ISO 45001

Област на приложение:
Международно признат стандарт ISO 45001, определя изискванията и принципите на система за управление на здравето и безопасността при работа и дава насоки за прилагане, давайки възможност на дадена организация да подобри резултатите си при предотвратяване и справяне с инциденти, наранявания и заболявания, причинени от условията на работната среда.
ISO 45001 е приложим за всяка една организация, която желае да създаде, внедри и поддържа система за управление на ЗБР, за да подобри здравето и безопасността при работа, да премахне или намали до минимум рисковете за ЗБР (включително недостатъците на системата), да се възползва от възможностите за ЗБР и отстрани несъответствията на системата за управление на ЗБР, свързани с нейните дейности. Всички изисквания на стандарта могат да бъдат интегрирани в процесите на управление на организацията.

Стандартът е приложим за всяка организация, независимо от нейната големина, вид и дейности, Той е приложим спрямо рисковете за ЗБР, които са под управлението на организацията, като се вземат предвид фактори като контекста, в който функционира организацията, потребностите и очакванията на нейните работници и на други заинтересовани страни.
ISO 45001 позволява на организацията да интегрира чрез своята система за управление на здраве и безопасност при работа, други аспекти на здравето и безопасността, като например благосъстоянието на своите служители.

ISO 45001ISO 45001 не определя конкретни критерии за безопасността при работа и не предвижда изисквания за концепцията на системата за управление на здравето и безопасността на работното място. Системата за управление на организацията трябва да бъде специфична спрямо нейния контекст, за да посрещне собствените ѝ нужди за предотвратяване на наранявания и заболявания на служителите.
ISO 45001 не разглежда конкретно въпроси като безопасността на продукта, имуществените щети или въздействие върху околната среда, а самата организацията не е задължена да взема предвид тези въпроси, освен ако те не представляват риск за нейните служители.
ISO 45001 не е правно обвързващ документ, а е инструмент за управление, който организациите могат да използват доброволно, ако желаят да премахнат или да сведат до минимум опасните рискове за здравето и безопасността на своите служители.

Системата за управление на здравословните и безопасни условия на труд, базирана на ISO 45001, спомага за подобряване на условията на работната среда чрез:
• разработване и прилагане на политика и цели по здраве и безопасност;
• разработване и прилагане на политика и цели по здраве и безопасност;
• създаване на систематични процеси, които да отчитат „контекста“ и които вземат под внимание рисковете и възможностите за организацията, както и правните и други изисквания;
• определяне на опасностите и рисковете за здравето и безопасността, свързани с дейността, с цел тяхното премахване или свеждане до минимум на потенциалните им последици;
• създаване на оперативен контрол за управление на рискове по здраве и безопасност, както и тези, свързани с правните и други изисквания;
• повишаване на осведомеността за рисковете, свързани със здравето и безопасността;
• оценяване на изпълнението на изискванията по здраве и безопасност и търсене на подходящи мерки за подобряване на системата;
• осигуряване на активна роля на служителите при разрешаване на проблемите, свързани със здравето и безопасността при работа.

ISO-45001-PDCA

Ползи от внедряване на ISO 45001:
В съответствие с политиката по ЗБР на организацията, очакваните резултати от внедряването на системата за управление на ЗБР включват:
• постоянно подобряване на резултатността по ЗБР;
• изпълнение на законови и други изисквания;
• постигане на целите по БЗР.

Комбинацията от горе посочените мерки ще подобрят репутацията на организацията, както и биха могли да допринесат за:
• по-добра способност за реагиране по отношение на законовото съответствие;
• намаляване на общите разходи от инциденти на работното място;
• намаляване разходите от прекъсванията в производството;
• намаляване на разходи за застрахователни премии;
• намаляване на отсъствията и текучеството на персонала.

ISO 45001 следва структурата, възприета в други ISO стандарти за управление, като например ISO 9001 и ISO 14001. При разработването на стандарта са взети предвид също и други международни стандарти (OHSAS 18001 и ILO-OSH на Международната организация на труда), национални стандарти, както и Международните трудови стандарти и конвенции (ILS).

Внедряването на ISO 45001 е сравнително лесно, особено за онези организации, които имат вече система за управление на здравето и безопасността при работа и е лесно да хармонизират и интегрират изискванията на ISO 45001 с другите ISO стандарти за управление.