Приключили кампании


Мярка 6.4. Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности

Мярка 6.4.

Бюджет: 68 000 000 евро

Мярката предоставя подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към:

• Производствени дейности;
 Предоставяне на услуги за всички икономически сектори и населението, включително:
– Грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, обучение и други;
– Автосервизни услуги;
– Архитектурни и инженерни дейности, счетоводство, деловодство и одиторски услуги, технически услуги, индустриално почистване, ветеринарни дейности и т.н.;
– ИТ дейности, компютърни и електронни дейности, електронна търговия и др..
•  Местно занаятчийство: 
–  Занаятчийски дейности (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители  в занаятчийски дейности).

Допустими разходи

Мярката финанси материални и нематериални инвестиции, за създаване и развитие на неземеделски дейности в селските райони, включващи:
а) Изграждане или подобренията на недвижимо имущество;
б) Закупуване на нови машини и оборудване, включително компютърен софтуер до пазарната стойност на активите;
в) Хонорари на архитекти, инженери и консултанти;
г) Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.

Бенефициенти

Земеделски производители или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.
Бенефициентите трябва да имат седалище или съответно постоянен адрес за физическите лица на територията на селски район.

Критерии за допустимост

Проектите и кандидатите трябва да отговарят на следните условия:
• Инвестицията да се осъществява в селски район;
• Кандидатът да представи разработен бизнес план, който да показва икономическа жизнеспособност на инвестицията за срок от 5 години/ 10 години при строително-монтажни работи;
• Ако кандидатът е земеделски производители, стопанството му трябва да има стандартен производствен обем над 8 000 евро.

Критерии за подбор

Чрез критериите се цели и подпомагане на проекти с по-висока добавена стойност и създаващи нови работни места.

Интензитет и размер на помощта

Финансовата помощ не може да надвишава 50% от общите допустими разходи и е до 200 000 евро.
Минимална стойност на допустимите разходи – 10 000 евро.
Максимална стойност на допустимите разходите по проекта – 600 000 евро.

Статус: Отворена за кандидатстване, крайни срокове:  07.12.2018 г.

Пълен списък на производствените дейности финансирани по Мярка 6.4.

Представяне „Автосервиз или автомивка, финансиран по мярка 6.4“

Населени места в списъка на селските райони


Мярка 8.6. Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти

Бюджет: 35 204 400 лева

Мярката цели да се подсигурят средства за подпомагане на недържавните гори, които да могат да запазят освен своята многофункционалност и конкурентоспособността на собствениците си, за да продължат с устойчивото управление на горите си.

Бенефициенти

 • Физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на горски територии;
 • Общини, собственици на горски територии;
 • Сдружения на частни собственици на горски територии или общини;
 • Микро, малки и средни предприятия;
 • Горски стопани, доставчици на услуги.

Допустими разходи 
За инвестиции в преработка и маркетинг на горски продукти:
–    изграждане, придобиване или подобрение на сградите за производство;
–    закупуването на нови машини и оборудване за първична преработка на дървесината, както и други работни операции, предхождащи промишлената преработка, до пазарната цена на актива;
–    общи разходи, свързани с инвестицията, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост;
–    нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки и т.н.
За инвестиции в подобряване на икономическата стойност на горите:
–    Осветления и прочистки във високостъблени и семенно възобновени издънкови гори;
–    Закупуване или вземането на лизинг на щадящи почвата и ресурсите горска техника и оборудване за сеч, извоз и товарене на дървесина за едно или повече стопанства;
–    Разходите по изготвяне на планове или програми за управление на горите.

Условия за допустимост

 • Закупуването на оборудване за сеч е допустимо за подпомагане само ако предвиденото устойчиво ползване на дървесина позволява подходящото му ефикасно използване;
 • Частните собственици трябва да притежават минимум 0.5 ха горски територии;
 • Сдруженията на частните собственици трябва да притежават горски територии с площ минимум 1.0 ха;
 • Юридическите лица – частни собственици, са допустими за подпомагане, само ако са регистрирани съгласно българското законодателство и максималното участие на държавата в тях не превишава 25%;
 • Общините и техните сдружения трябва да притежават минимум 10 ха гори;
 • За първична преработка на дървесина са допустими само микро, малки и средни предприятия.

Интензитет и размер на помощта 
Подпомагането по тази подмярка ще бъде 50% от общите допустими разходи за проекти от селските райони на Р България и 40% за всички останали.
Максимумът на общите допустими разходи по проекта е 977 900 лева.
Минимумът на общите допустими разходи по проекта е 9 779 лева.

Критерии за подбор 
Избираемите проекти ще бъдат класирани според приоритетите на следните критерии за избор:

– местоположение на територията на община с висока лесистост (от повече от 30% до повече от 60%, като се дава приоритет на по-високият процент).

– брой запазени и/или новосъздадени работни места.

Статус: Отворена за кандидатстване, краен срок: 31.07.2018 г.


Насърчаване на предприемачеството

 

Бюджет: 67 227 768,06 лева

Кой може да кандидатства:
1) юридически лица (ЕООД, ООД, АД) или еднолични търговци (ЕТ), регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите;
2) регистрирани след 31.12.2016 г.;

3) кандидати, които отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия;
4) кандидати, които към датата на кандидатстване са независими предприятия съгласно Закона за малките и средни предприятия;
5) кандидати, при които към датата на обявяване на процедурата над 50% от предприятието се притежават от едно физическо лице-предприемач;
ВАЖНО: Предприемачът не трябва да има участие в управлението на друго юридическо лице или едноличен търговец, както и да бъде съдружник или акционер в друго юридическо лице или едноличен търговец с дял по-голям от 10%.
6) Допустими са проекти само на кандидати, които развиват своята основна икономическа дейност и дейността, за която кандидатстват в следните сектори:

 • С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“;
 • С14 „Производство на облекло“;
 • С15.1 „Обработка на кожи; производство на изделия за пътуване и сарашки изделия“;
 • С16.29 „Производство на други изделия от дървен материал; производство на изделия от корк, слама и материали за плетене“. Производството на пелети (което е част от код С16.29) е недопустимо по настоящата процедура, с изключение на пелети получени от индустриалната преработка на дървесина. Производството на дърва за горене, изделия от корк, слама и материали за плетене (което също е част от код С16.29) е недопустимо по настоящата процедура;
 • С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“;
 • С20 „Производство на химични продукти“;
 • С21 „Производство на лекарствени вещества и продукти“;
 • С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“;
 • С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“;
 • С25.50 „Коване, щамповане и валцуване на метал; прахова металургия“;
 • С25.62 „Механично обработване на метал“;
 • С25.71 „Производство на кухненски прибори и ножарски изделия“;
 • С26 „Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“;
 • С27 „Производство на електрически съоръжения“;
 • С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“;
 • С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“;
 • С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“;
 • С32.20 „Производство на музикални инструменти“;
 • С32.50 „Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства“;
 • J58 „Издателска дейност“;
 • J59 „Производство на филми, телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“;
 • J60.10 “Създаване и излъчване на радиопрограми“;
 • J60.20 „Създаване и излъчване на телевизионни програми“;
 • J62 „Дейности в областта на информационните технологии“;
 • J63 „Информационни услуги“;
 • M71.11 „Архитектурни дейности“;
 • М71.12 „Инженерни дейности и технически консултации“;
 • M72 „Научноизследователска и развойна дейност“;
 • M74.10 „Дейности в областта на дизайна“;
 • M74.20 „Дейности в областта на фотографията“;
 • Q86 „Хуманно здравеопазване“;
 • Q87 „Медико-социални грижи с настаняване“;
 • Q88 „Социална работа без настаняване“.

Допустими разходи:
Програмата покрива на 80%, извършени по проекта инвестиционни и оперативни разходи, както следва:

 • За възнаграждения на квалифицирания персонал – до 2600 лв. /мес. на лице наето на 8 часов трудов договор плюс осигуровки за сметка на работодател. Разходите за квалифициран персонал не трябва да надхвърлят 50% от общите разходи;
 • Разходи за машини, съоръжения и оборудване (ДМА);
 • Разходи за нематериални активи (ДНА), вкл. софтуер – до 50 хил. лева;
 • Разходи за материали и консумативи – до 25 хил. лева;
 • Разходи за наем на работни помещения – до 25 хил. лева;
 • Разходи за външни услуги в това число: изработка на икономическа, техническа и финансова оценка; разработване на технология за производство на продукти (услуги); изработване на пазарни анализи и проучвания, маркетинг план; създаване на интернет страница; защита на индустриална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ – до 25 хил. лева;
 • Разходи за участие в събития в страната и чужбина (семинари, конференции, изложения) за представяне на кандидата и на неговите продукти (стоки или услуги), разширяване и развитие на дейността на кандидата, привличане на нови клиенти и свързване в мрежи – до 10 хил. лева;
 • Разходи за визуализация – до 2 хил. лева.

Интензитет и размер на помощта :

Максималният интензитет на помощта е 80 %. Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ е 50 хил. лева, а максималният – 200 хил. лева.

Приоритет при оценката:

 • проекти на жени предприемачи – за целта тя трябва да притежава повече от 50% от предприятието към датата на кандидатстване по схемата;
 • проекти на лица до 29 г. (ненавършени) и на лица между 50 г. (навършени) и 64 г. (ненавършени) – за целта лицето трябва да притежава повече от 50% от предприятието към датата на кандидатстване по схемата;
 • проекти на кандидати, които са регистрирани (имат седалище) и се изпълняват на територията на област Видин, Враца, Монтана, Ловеч, Плевен, Силистра, Търговище, Разград, Шумен, Пазарджик, Смолян, Сливен, Кърджали, Кюстендил, Благоевград;
 • проекти, които се реализират в областите: ИКТ и информатика, мехатроника и чисти технологии; индустрия за здравословен живот и биотехнологии; нови технологии в креативните и рекреативните индустрии.

Статус: Отворена за кандидатстване, крайни срокове: 05.09.2018 г. и 07.11.2018 г.

Подробно представяне на процедурата


Мярка 6.1. Стартова помощ за млади земеделски производители

Мярка 6.4Бюджет: 22 000 000 евро

Помощта по тази мярка ще се предоставя на млади земеделски производители на възраст до 40 години към момента на подаване на заявлението, които притежават съответни професионални умения и компетенции. Младият земеделски производител се счита за такъв, когато установява за пръв път земеделско стопанство в качеството си на ръководител на стопанството.

Допустими разходи:

 • Закупуване на движими дълготрайни материални активи (машини, съоръжения, оборудване или специализирани транспортни средства);
 • Закупуване, строителство, модернизиране на недвижими дълготрайни материални активи;
 • Закупуване на селскостопански животни;
 • Закупуване на земя за земеделска дейност;
 • Създаване и/или презасаждане, и/или възстановяване на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия;

Критерии за допустимост:

 • Бенефициенти са земеделски производители – физически лица или фирми (ЕТ или ЕООД), които отговарят на следните критерии за допустимост:
  да са регистрирани като земеделски производители по Закона за подпомагане на земеделските производители;
 • икономическият размер на стопанството да е в границите между 8 000 и 16 000 СПО (СПО – стандартен производствен обем означава стойността на продукцията, която отговаря на средната стойност за даден район за всеки един земеделски продукт). Всяка земя, която се взима предвид при определяне на първоначалните минимални СПО да е с представен документ за собственост и/или договор за аренда/наем с минимален срок от 5 години;
 • да са на възраст от 18 до 40 години (може и навършени) към датата на подаване на молбата за подпомагане;
 • да имат съответните професионални умения и познания, които да бъдат доказани: завършено средно образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина, или средно икономическо образование със земеделска насоченост; и/или завършено висше образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина, или висше икономическо образование със земеделска насоченост; и/или удостоверение за завършен курс от минимум 150 часа или свидетелство за професионална квалификация в областта на селското стопанство. Когато кандидатът не покрива изискванията за професионални умения и познания, може да бъде одобрен при условие, че поеме ангажимент, в рамките на 36 месеца от момента на вземане на решение за отпускане на помощта, да покрие тези изисквания. Тази възможност може да се предостави в случай, че младия земеделски производител е предвидил подобна нужда в бизнес плана си;
 • в рамките на 18 месеца преди датата на кандидатстване по мярката те са регистрирани за първи път като земеделски производители по Закона за подпомагане на земеделските производители;
 • в рамките на 18 месеца преди датата на кандидатстване по мярката те са започнали да отглеждат животни в собствен/нает животновъден обект и/или да стопанисват земя с цел производството на земеделска и животинска продукция.

Сума и размер на помощта
Общият размер на помощта не може да надвишава 25 000 евро на бенефициент.
Изплащането на помощта става на два пъти под формата на единична премия:
Първо плащане – 12 500 евро след одобрение на молбата за подкрепа;
Второ плащане – 12 500 евро само при коректно изпълнение на всички заложени в бизнес плана дейности, инвестиции и цели вкл. увеличаване на икономическия размер на стопанството спрямо първоначалния размер с най-малко 4000 евро СПО

В процесът на оценка проектите се класират и се дава приоритет на:

 • Проекти, които се изпълняват от бенефициенти, които имат завършено средно и/или висше образование в областта на селското стопанство, ветеринарната медицина или икономическо образование със земеделска насоченост;
 • Проекти, които се изпълняват в сектор „Животновъдство”
 • Проекти, които се изпълняват в сектор „Плодове и зеленчуци”
 • Проекти на млади фермери, чиито стопанства са в процес на преход към биологично производство или са преминали към биологично производство на земеделски продукти и храни
 • Проекти на млади фермери, които създават заетост и нови работни места.
 • Статус: Приключила, краен срок: 14.06.2018 г.

Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” към ПРСР

prsrДопустими кандидати:

Мярка 4.2. осигурява финансиране на предприятията, занимаващи се с първична преработка на земеделски продукти:

1. Мляко и млечни продукти (без техни заместители)
2. Месо и месни продукти
3. Плодове и зеленчуци, включително култивирани гъби
4. Пчелен мед
5. Зърнени, мелничарски и нишестени продукти (без хляб и тестени изделия)
6. Растителни и животински масла и мазнини (без зехтин)
7. Технически и медицински култури, включително маслодайна роза и билки (без тютюн)
8. Готови храни за селскостопански животни
9. Гроздова мъст, вино и оцет
10. Производство на енергия чрез преработка на растителни и животински продукти с изключение на биомаса от рибни продукти.

Видно от списъка на допустимите за подпомагане преработвателни дейности, за разлика от предходния програмен период, в този, мярка 4.2. не финансира проекти за първична преработка на горски продукти (дървесина, плодове, билки). През настоящия програмен период тези дейности ще получат подкрепа по мярка 8.6. „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти”, чийто прием предстои през Октомври 2017 г..

Обръщаме внимание, че мярка 4.2. подкрепя проекти на територията на цялата страна, а не е ограничена само на територията на селските райони.

По мярката могат да кандидатстват фирми – без значение дали са стартиращи или с история. По нея също могат да подават проекти земеделски производители, групи/организации на производители и предприятия, включително пазари на производители регистрирани съгласно Закона за стоковите борси и тържища. Ако кандидатът е земеделски производител, то стопанството му трябва да има стандартен производствен обем (СПО) не по-малък от 8 000 евро.

Финансиране:

Безвъзмездната финансова помощ по мярка 4.2. е в размер на 50% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи. Минималната сума на допустимите за финансово подпомагане разходи е 10 000 евро, а максималната – 3 000 000 евро.

Допустими дейности:

Бенефициентите по мярка 4.2. имат възможност да ползват финансова помощ за изграждане и подобряване на недвижимо имущество, за закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване, компютърен софтуер. Допустими за финансиране са и разходи за закупуване на земя и сгради, но те не трябва да надхвърлят 10 % от общия размер на останалите инвестиционни разходи по проекта. Мярката съфинансира също разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекта и проучвания за техническа осъществимост. Финансират се и разходи за придобиване на ноу-хау, патентни права и лицензи, регистрация на търговски марки и процеси, необходими за целите на проекта.

Тъй като очакванията са, че отново броят на кандидатите по мярка 4.2. ще надхвърли този на проектите, които могат да бъдат финансирани с бюджета на приема от 85 млн. евро, обръщаме внимание, че допълнително точки при оценката и по-голяма възможност за финансиране ще получат:
• Проекти за инвестиции за преработка на суровини от чувствителни сектори – плодове; зеленчуци; черупкови; лен, коноп, памук; медицински и ароматни култури; месо, мляко, яйца и други животински продукти;
• Проекти, свързани с инвестиции, които водят до повишаване на енергийната ефективност с минимум 10 % за предприятието (доказуемо с енергиен одит);
• Проекти, в които над 30% от допустимите инвестиционни разходи са свързани с иновации в предприятието (доказуемо с патент или полезен модел за въвежданата иновация);
• Проекти, в които над 75% от обема на планираната за преработка продукцията, ще бъде биологично сертифицирана;
• Проекти, в които предприятието кандидат предвижда преработката на минимум 65% собствени суровини /земеделски продукти/;
• Проекти, които се изпълняват на територията на селска община;
• Проекти свързани със създаване на определен брой работни места;
• Проекти, които се изпълняват на територията на Северозападен район на страната, включващ областите Плевен, Ловеч, Видин, Враца и Монтана. 

Статус: Приключила, краен срок: 16.05.2018 г. 


BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“

Целта на процедурата е повишаване на ресурсната ефективност на предприятията чрез прилагане на нови решения, техники и методи.

По настоящата процедура за подбор на проектни предложения предприятието-кандидат може да участва самостоятелно или в партньорство с друго предприятие.

По Елемент А „Внедряване“  всеки кандидат по процедурата може да избира между ЕДИН от приложимите режими на държавна помощ:

1) Регионална инвестиционна помощ съгласно чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (OB L 187/26.06.2014).

или

2) режим „de minimis“ съгласно  Регламент (ЕС) № 1407/2013.

По елемент А допустимият режим за партньора (ако е приложимо) е режим „de minimis“ съгласно  Регламент (ЕС) № 1407/2013.

По Елемент Б “Консултантски услуги” приложимият режим за кандидата е „Помощи за консултантски услуги в полза на МСП“ съгласно чл. 18 от Регламент (ЕС) № 651/2014.

По Елемент В „Други инвестиции, услуги и мултиплициране на резултатите“ приложимият режим за кандидата и партньора е „de minimis“ съгласно  Регламент (ЕС) № 1407/2013.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 71 644 656.10 лева.   

Допустими по процедурата са проекти, включващи следните дейности:

Елемент А „Внедряване“ (задължителен)

1. Внедряване на технологични и ИКТ решения и методи за оптимизиране на производствените процеси и намаляване на използваните суровини, използване на алтернативни суровини и/или намаляване на образуваните отпадъци в съществуващо производство.

2. Внедряване на съвременни технологии за предотвратяване образуването на отпадъци в съществуващо производство.

3. Внедряване на съвременни технологии, които позволяват повторна употреба на произвеждания продукт, многократната му употреба или удължаване времето му на употреба.

4. Внедряване на съвременни технологии, които позволяват рециклиране на отпадъците, получени при производството; рециклиране на произвеждания продукт след употребата му; разглобяване на произвеждания продукт след неговата употреба с оглед улесняване на рециклирането или оползотворяване на отпадъците от продукта.

5. Внедряване на съвременни технологии за влагане на отпадъците като суровина в съществуващо производство или използването им за производството на друг продукт.

6. Внедряване на иновационни производствени материали и повишаване използването на рециклируеми материали в съществуващо производство.

Елемент Б „Консултантски услуги“ (незадължителен)

1. Консултантски услуги от инженерно-технически характер в подкрепа на дейностите по Елемент А Внедряване.

Елемент В „Други инвестиции, услуги и мултиплициране на резултатите“ (задължителен)

1. Въвеждане на оборотни цикли за използване на водите в производствените процеси или други дейности, свързани с пречистване на отпадъчните води;

2. Изготвяне на одит за ресурсна ефективност на проекта за целите на процедурата съгласно Приложение Е.

3. Организиране и провеждане на събития за мултиплициране на резултатите от проекта – пресконференции, кръгли маси, работни срещи, представяне в медиите.

4. Публикации в традиционни и дигитални медии за мултиплициране на резултатите от проекта.

5. Визуализация на проекта.

6. Одит на проекта – приложимо за проекти с БФП над 750 000 евро (1 466 872,5 лв.)

7. Извършване на измервания на показателите за емисии от акредитирани лаборатории.

Статус: Приключила, краен срок: 16:00 часа на 23.04.2018 г.


BG05M9OP001-2.006 „Развитие на социалното предприемачество“

shopЦел на процедурата:

Настоящата процедура има за цел да се улесни достъпа до заетост и да се осигури подкрепа за социалното включване на уязвими групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд.
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 15 000 000 лв.

Проектните предложения по настоящата процедура се подават само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) като се използва Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg.

Статус: Приключила


BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“

mm_1424186683
Бюджет: 97 791 500 лева

Цел: Намаляване на енергийната интензивност чрез подкрепа за големите предприятия в България за насърчаване на изпълнението на проекти за енергийна ефективност.

Допустими кандидати: Големи предприятия, които са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство.

Допустими дейности: Изпълнение на мерки, които допринасят за подобряване на енергийната ефективност на предприятията, вкл.:
– Дейности за повторно използване на остатъчната топлинна енергия в промишлеността;
– Въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт;
– Извършване на СМР, които водят до намаляване на енергоемкостта на съществуващия сграден фонд на предприятията;
– Придобиване на системи за отопление и охлаждане и/или производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;
– Придобиване на ДМА и ДНА, които допринасят за подобряване на енергийната ефективност на предприятията.

Допустими разходи:
– Инвестиционни разходи;
– Разходи за материали и консумативи;
– Разходи за услуги.

Финансиране:
– % на безвъзмездната финансова помощ (БФП): 25-45 %
– Минимален размер на БФП за проект: 500 000 лв.
– Максимален размер на БФП за проект: 2 500 000 лв.

Статус: Приключила


BG16RFOP002-2 „Развитие на клъстери в България“

clusterЦел на процедурата:

Целта на процедурата е предоставяне на подкрепа за създаване и развитие на клъстери в България като фактор за повишаване на конкурентоспособността и бизнес развитието на членовете на обединението и клъстерите като цяло.
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 20 000 000 евро (39 116 600 лева).
Минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ на проект е 100 000 лева, а максималният размер в зависимост от категорията на клъстера-кандидат е както следва:
– Клъстери в начален етап на развитие: 391 166 лева
– Развиващи се клъстери: 1 500 000 лева
– Развити клъстери: 2 000 000 лева
По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Статус: Приключила

Подробно представяне на процедурата


BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“

InnovationБюджет: 68 454 050 лв.

Цел: Нарастване на дела на предприятията, които разработват и разпространяват иновации, както и повишаване на иновационния капацитет на предприятията, като изпълнението на проектите следва да води до разработване на продукт (стока или услуга) или процес, попадащи в обхвата на приоритетните направления на тематичните области на Иновационната стратегия за интелигента специализация (ИСИС).

Допустими кандидати:
Предприятия, които са:
– търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство;
– имат поне три приключени финансови години (2013, 2014 и 2015)

Допустими дейности:
– приложни научни изследвания в предприятието;
– проучване, придобиване и прилагане на резултати от научни изследвания, технологии, ноу-хау, непатентовани открития, права по интелектуална собственост;
– създаване и тестване на прототипи и пилотни линии;
– тествания, изпитвания, измервания.

Допустими разходи:
– Инвестиционни разходи (ДМА и ДНА);
– Разходи за услуги;
– Оперативни разходи.

Финансиране:
– % на безвъзмездната финансва помощ (БФП): 25% – 90%
– Минимален размер на БФП за проект: 50 000 лв.
– Максимален размер на БФП за проект: 1 000 000 лв.

Статус: Приключила


МЯРКА 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“

prsrБюджет: 237 млн. евро
Подкрепата се предоставя на територията на цялата страна, за инвестиции в земеделските стопанства за материални и нематериални инвестиции за покриване нуждите на ниво стопанства, съобразени с неговия капацитет. Подкрепата ще бъде насочена към закупуване и изграждане на инвестиции, свързани с:
• Инвестиции за модернизация и механизация /инвестиции във физически активи/, пряко свързани с намаляване на производствените разходи и повишаване производителността на труда;
• Инвестиции за модернизация и механизация /инвестиции във физически активи/, пряко свързани с намаляване на производствените разходи и повишаване производителността на труда, свързани с изпълнение на дейностите по мярка „Агроекология и климат“ и мярка „Биологично земеделие“;
• Инвестиции за постигане съответствие с нововъведени стандарти на Общността, приложими за съответните стопанства;
• Инвестиции в съоръжения и оборудване за напояване/отводняване, включващи изграждането на нови и подобряване на съществуващи мрежи в стопанствата;
• Инвестиции, пряко свързани с подобряване на енергийната ефективност на стопанствата;
• Инвестиции за съхранение само на собствени земеделски продукти, както и подготовка на продукцията за продажба;
• Инвестиции в машини и съоръжения за опазване на околната среда, включително за съхранение на оборска тор;
• Инвестиции в недвижима собственост, свързана с дейността на земеделските стопанства;
• Инвестиции за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения , десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия;
• Инвестиции за производство на биоенергия за нуждите на земеделските стопанства.
Бенефициенти:
• Земеделски производители (физически и юридически лица);
• Групи на производители.
Допустими разходи:
• Изграждане, придобиване и подобряване на недвижимо имущество, включително чрез лизинг;
• Закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване, включително компютърен софтуер до пазарната стойност на активите, включително чрез лизинг;
• Разходи за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия;
• Общи разходи, свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекта, проучвания за техническа осъществимост на проекта;
• Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта”;
• Разходи за закупуване на земя до 10% от общия размер на допустимите инвестиционни разходи.

Статус: Приключила


BG05M9OP001-2.005 „Активно включване“

act_vklЦел на процедурата:

– Разширяване на възможностите за подобряване качеството на живот на хората с увреждания и техните семейства и повишаване на мотивацията им за независим и самостоятелен начин на живот чрез насърчаване на равните възможности на тези лица за заетост и интеграция на пазара на труда;
– Подобряване на достъпа до услуги за кариерно развитие и насърчаване участието на пазара на труда и възстановяване на трудовата активност на семейства с деца /включително с увреждания/;
– Реализация на комплексни действия в посока улесняване достъпа до заетост на уязвими групи, включително и чрез предоставяне на иновативни социални и здравни услуги;
– Предоставяне на възможности за връщането на пазара на труда на лицата, които полагат грижи за близките си с увреждания.

Допустими кандидати: Общини или райони на общини, доставчици на социални услуги.
Допустими партньори: Общини или райони на общини; доставчици на социални услуги; работодатели; организации, предоставящи посреднически услуги на пазара на труда; обучителни институции и организации; центрове за информация и професионално ориентиране; неправителствени организации.
Допустими дейности:
– Дейности/разходи за организация и управление на проекта
– Дейности/разходи за информация и комуникация

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 20 000 000 лв.

Статус: Приключила, краен срок: 31.10.2016 г.


BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“

Цел на процEnergy_Efficiencyедурата:

Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за насърчаване изпълнението на мерки за енергийна ефективност с цел постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на икономиката.

Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в повишаване конкурентоспособността на  предприятията чрез подобряване на тяхната енергийна ефективност и капацитет, което, от своя страна, да доведе до по-устойчив растеж и до понижаване на енергийната интензивност както на ниво отделни производствени предприятия, така и като цяло за икономиката.

Статус: Приключила, краен срок: 28. 10. 2016 г.

Подробно представяне на процедурата


BG14MFOP001-5-004 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури“

PPRA54

Цел на процедурата:

Прилагането на мярка 5.4 „Преработване на продуктите на риболов и аквакултури” ще допринесе за постигане на специфичната цел „Насърчаване на инвестициите в секторите на преработването и предлагането на пазара”. Прилагането на мярката е насочена към:

– Модернизацията на предприятията, чрез която да се намалява вредното въздействие върху околната среда – емисии на парникови газове, опасни вещества, намаляване на отпадъците, шум и т.н.;
– Разработването и/или внедряването на нови продукти, процеси, услуги, технологии; системи за управление на производство и/или организация;
– Разширяването на асортимента от обработени/преработени продукти на риболова и аквакултурата;
– Подобряването условията на труд в предприятията;
– Добавянето на стойност и по-пълното оползотворяване на произведената в страната аквакултура съгласно МНСПА.

Статус: Приключила, краен срок: 16.10.2016 г.

Подробно представяне на процедурата


BG14MFOP001-2-002 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“

PIA

Цел на процедурата:

Дейностите, предвидени в мярка „Продуктивни инвестиции в аквакултурите” по отношение на изграждането и осъвременяването на обектите и диверсификация на доходите на предприятията за аквакултури, ще допринесат за подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на аквакултурите, включително подобряване на безопасността и условията на труд.

Очакваните резултати: Чрез прилагането на дейностите, предвидени в мярка „Продуктивни инвестиции в аквакултурите”, ще се даде възможност за опазване и възстановяване на водното биологично разнообразие и подобряване на екосистемите, свързани с аквакултурите, и насърчаване на аквакултура с ефективно използване на ресурсите чрез продуктивни инвестиции, водещи до увеличаване на енергийната ефективност, ресурсната ефективност, намаляваща използването на вода и химикали, подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на аквакултурите, включително подобряване на безопасността и условията на труд.

Статус: Приключила, краен срок: 25.10.2016 г.

Подробно представяне на процедурата


BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“

ruk

Цел на процедурата:

Развитие на управленския капацитет и растеж на малките и средни предприятия (МСП) в България чрез подкрепа за специализирани услуги и насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги.

Допустими дейности: 1) Въвеждане и сертифициране на системи за управление в съответствие с изискванията на национални/европейски/международни стандарти; 2) Постигане на съответствие на продукти с национални/ европейски/ международни стандарти; 3) Внедряване и сертифициране на добри производствени практики; 4) Ре-сертификация на системите за управление; 5) Реинженеринг на процесите в предприятията.

Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в подобряване на капацитета на българските МСП за по-успешно присъствие на интензивно конкурентните външни пазари чрез въвеждане и прилагане на системи за управление, добри производствени практики, ИКТ базирани системи и приложения за управление на бизнеса, както и изпълнение на дейности за реинженеринг на процесите в предприятията.

Статус: Приключила, краен срок: 15. 08. 2016 г.

Подробно представяне на процедурата

Анкета за установяване на допустимост и предварителна оценка


BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“

dbutЦел на процедурата:

Увеличаване броя на обхванатите заети в предприятията с въведени нови системи, практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и подобряване на организацията и условията на труд.

За бенефициенти – микро, малки и средни предприятия, не се изисква съфинансиране.

Статус: Приключила

Подробно представяне на процедурата

Допустими дейности по процедурата


BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“

Idea concept with row of light bulbs and glowing bulb

Цел на процедурата:

Предоставяне на подкрепа за стартиращи предприятия в страната за повишаване на иновационната дейност в тематичните области на ИСИС, като изпълнението на проектите, подкрепени по процедурата, следва да води до разработване на продукт (стока или услуга) или процес в приоритетните направления на тематичните области на ИСИС.

Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в нарастване на дела на стартиращите предприятия, разработващи иновации  в тематичните области на ИСИС, в резултат на което ще се повиши иновационния им капацитет и конкурентоспособност.

Статус: Приключила

Подробно представяне на процедурата


BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“

inovations_1Цел на процедурата:

Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната дейност в тематичните области на ИСИС, като изпълнението на проектите, подкрепени по процедурата, следва да води до пазарна реализация на продукт (стока или услуга) или внедряване на процес в приоритетните направления на тематичните области на ИСИС.

Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в нарастване на дела на предприятията, които внедряват и разпространяват иновации, в резултат на което ще се повиши иновационния им капацитет и конкурентоспособност.

Статус: Приключила

Подробно представяне на процедурата