Процедури


ЕСВ настоящия раздел можете да откриете информация и презентационни материали за всички актуални процедури, като и архив на приключилите кампании.

– Отворени процедури

– Архив на приключилите кампании

– Бъдещи кампании

Ако проявявате интерес към някоя от процедурите или просто искате да определете коя програма е подходяща за Вас, можете да се свържете с „Глобал консулт инженеринг“ ООД за безплатна консултация.


ПРОИЗВОДСТВО

ПроизводствоПредприятията от производствения сектор* на икономиката, могат да кандидатстват по следните програми:

Микропредприятията (с персонал до 9 човека включително), които развиват дейност на територията на селска община, могат да кандидатстват по мярка 6.4. „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ по Програмата за развитие на селските райони. Финансират се разходи за строеж и ремонт на производстени помещения, закупуване на машини и оборудване, софтуер, транспортни средства за дейността, въвеждане на международни стандарти, консултантски разходи.

Всички останали производствени предприятия могат да кандидатстват по схемите по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. По различните схеми на програмата се финансират проекти свързани с технологична модернизация, повишаване на енергийната ефективност, внедряване на ИКТ технологии за управление на бизнеса, въвеждане на международни стандарти и сертифициране, разработване на иновативни продукти.

Всички предприятия от производствения сектор могат да кандидатстват за финансиране на проекти, свързани с обучения на персонала, както и за проекти за подобряване на условията на труд, по схемите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

* Без предприятията преработващи земеделски, горски продукти или рибни продукти


ИНОВАЦИИ

ИновацииИновациите са сектор в икономиката, на който се обръща все по-голямо внимание. Финансиране за проекти, свързани с разработка на иновативни продукти и технологии, маркетинга на иновациите и внедряването им в масово производство, са предвидени по няколко схеми в рамките на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. Финансират се разходи за възнаграждения на персонала, ангажиран с разработката на иновацията, разходи за изпитване на иновативния продукт, разходи за материали, агрегати, възли и детайли, нужни за изработка на прототип, разходи за участия в изложения, инвестиции за закупуване на оборудване, необходимо за производство на новия продукт.


УСЛУГИ И ТЪРГОВИЯ

Услуги и търговияПредприятията, развиващи дейност в сектора на услугите и търговията имат значително по-малко възможности за финансиране по европейски програми в сравнение с тези, развиващи дейност в производствения сектор на икономиката.

В случай, че предприятието е микрофирма (с персонал до 9 човека включително) и развива дейност на територията на селска община, то може да кандидатства по мярка 6.4. „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ по Програмата за развитие на селските райони. Финансират се разходи за строеж и ремонт на сгради, закупуване на оборудване, закупуване на транспортни средства за дейността, въвеждане на международни стандарти, консултантски разходи.

Всички останали предприятия от сектора на услугите и търговията могат да кандидатстват за финансиране на проекти свързани с въвеждане на международно признати стандарти и информационни системи за управление на ресурсите в предприятието по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.

Предприятия от сектора на услугите и търговията могат да кандидатстват също за финансиране на проекти, свързани с обучения на персонала, както и за проекти за подобряване на условията на труд, по схемите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.


ПРЕРАБОТКА НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ

ПреработкаДействащи или новосъздадени предприятия, преработващи селскостопански продукти, кандидатстват за финансиране по мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ по Програмата за развитие на селските райони. Финансират се разходи за строителство, закупуване на машини и оборудване, повишаване на енергийната ефективност, закупуване на транспортни средства, въвеждане на международни стандарти, консултантски услуги и при определени условия – покупката на земя и сгради.

Ако Вашето предприятие, попада в някой от изброените по-долу сектори на хранително-вкусовата промишленост, то е допустимо за финансиране по мярка 4.2.:
• Мляко и млечни продукти,
• Месо и месни продукти,
• Плодове и зеленчуци, включително гъби,
• Пчелен мед,
• Зърнени, мелничарски и нишестени продукти,
• Растителни и животински масла и мазнини,
• Технически и медицински култури, включително маслодайна роза и билки,
• Готови храни за селскостопански животни,
• Гроздова мъст, вино и оцет,
• Производство на енергия чрез преработка на растителни и животински продукти с изключение на биомаса от рибни продукти.


ЗЕМЕДЕЛИЕ И ЖИВОТНОВЪДСТВО

ЗемеделиеФирмите и физическите лица, регистрирани като земеделски производители, могат да кандидатстват за финансиране на дейността си по мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ по Програмата за развитие на селските райони. Финансират се проекти за създаване на трайни насаждения, закупуване на земеделска техника, оборудване за животновъдни ферми, разходи за строителство на селскостопански сгради, консултантски услуги и при определени условия – покупката на земя.

Предприятията от сектора на селското стопанство, които планират да развиват и друг вид дейност, различна от земеделската, могат да получат средства за стартиране на новия си бизнес по мярка 6.4. „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“. Мярката финансира проекти, които се реализират на територията на селска община, в областта на селския туризъм, леката промишленост и услугите.