ISO 14001


ДОБРОВОЛНИ СХЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА –
МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ ОТ СЕРИЯТА ISO 14000

logo_iso_14000Стандартите от серията ISO 14000 се явяват един от новите подходи към опазването и съхраняването на околната среда. Те осигуряват на фирмите:

 • ефективна система за управление на ресурсите и резултатността й спрямо околната среда;
 • средства за управление на влиянието и рисковете спрямо околната среда от дадена дейност.
  Стандартите за управление на околната среда са независими един от друг. Това позволява на фирмите

 • да изберат кой от тях да въведат;
 • реда на тяхното въвеждане;
 • да въведат достатъчно гъвкава рамка за управление;
 • предоставя необходимият помощен инструментариум за постигане на икономически ефективни и еколого съобразни дейности.

Приложими са за организации с всякакъв вид производства и извършване на услуги. Предлаганият от тази серия стандарти структурен подход е от изключителна важност за осигуряване на възможността за бързо реагиране на постоянно нарастващите изисквания на екологичното законодателство. Най-общо могат да се определят следните насоки за стандартите от тази серия:

 • Системи за управление на околната среда;
 • Одит по околната среда;
 • Оценка на резултатността спрямо околната среда;
 • Еко-маркировка;
 • Оценка на жизнения цикъл на продукта;
 • Термини и дефиниции.

Всички изисквания на този международен стандарт са предназначени да бъдат включени в която и да е система за управление по околна среда.
scheme_ISO_18001Серията се разработва в подкомитетите на Международната организация по стандартизация, в тясно сътрудничество с Европейския комитет по стандартизация R S26 Някои от международните стандарти от серията 14000 са идентично въведени и като европейски стандарти. В България до този момент от серията 14000 е въведен идентично БДС EN ISO 14001. Той бе одобрен от съвета на ТК-15 „Опазване на околната среда“ към Българския институт по стандартизация.
Систематичното прилагане на методите за управление на околната среда допринася за постигането на оптимални резултати за всички заинтересовани страни. Конкретните изискванията към система за управление на околната среда са формулирани в стандарта БДС EN ISO 14001 „Системи за управление на околната среда – Спецификация и указания за нейното прилагане“. Системата позволява на фирмите:

 • да формулират политиката и целите си в областта на околната среда, като акцентират на значимите въздействия от дейността върху околната среда;
 • да постигнат съответствие с тази политика и цели;
 • да докажат това съответствие.
 • ISO 14001 се прилага за тези аспекти на околната среда, които фирмите могат да управляват и върху които могат да очакват въздействие.

Стандартът не поставя абсолютни изисквания към резултатността на организацията спрямо околната среда, извън задълженията произтичащи от действащото законодателство.

Ако сте заинтересовани от услугите по внедряване на система за управление на околната среда се свържете с нас на посочените контакти.