Оценка за административно съответствие и прогнозни резултати

оценка за административно съответствие и прогнозен резултат

ГЛОБАЛ КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ ООД предлага напълно БЕЗПЛАТНА Оценка за административно съответствие и прогнозни резултати по процедура „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ – BG16RFOP002-2.040 към ОПИК 2014-2020 за всички заинтересовани компании. Оценката се извършва в рамките на три работни дни. След приключване на оценката получавате прогнозен резултат и резолюция. За да получите оценка на вашата компания моля попълнете анкетната форма на линка по-долу и да я изпратите на email: office@gce-bg.eu.

АНКЕТНА ФОРМА

ПОДРОБНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОГРАМАТА

УО на ОПИК обявява процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“

ОП ИКГлавна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” – Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП” като ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти:

BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“

Целта на процедурата е подобряване на производствения капацитет на малките и средните предприятия с цел повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на експортния им потенциал.
Покажи цялата публикация

На шесто официално заседание на КН на ОПИК и на ОПИМСП се добави процедура „Насърчаване на предприемачеството“ и се актуализира срока на „Подобряване на производствения капацитет и развитие на специализирани услуги за МСП и ИКТ“, като и отпадана процедура „Надграждане и развитие на научно-технологичен парк „София Тех Парк““

ОП ИКНа 17 май 2018 г. в Гранитна зала на Министерския съвет се проведе Шестото официално заседание на Комитета за наблюдение (КН) на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (ОПИК) и на Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020 г. (ОПИМСП).

Комитетът за наблюдение бе председателстван от г-н Александър Манолев, заместник-министър на икономиката и председател на Комитета за наблюдение. Участие в заседанието взеха и представители на ГД „Регионална и селищна политика“ на Европейската комисия.
Покажи цялата публикация