Отворени процедури


Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия – BG16RFOP002-2.040

Бюджет: 146 687 250 лева

Допустими за финансиране са разходи за:
• Закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и първоначално изпитване) на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи.
• Придобиване на специализиран софтуер (вкл. за неговото разработване), необходим за изпълнението на проекта – до 200 000 лв.
НЕ СЕ финансира придобиването/разработката на ERP системи, CRM системи, (MOM/MES системи), Business Intelligence или друг вид базирани на ИКТ системи и приложения за управление на бизнес процесите в предприятията.

Безвъзмездно финансиране
В зависимот от режима на подпомагане, който реши да ползва кандидатът – „минимална помощ”или „регионална помощ”, процентът на безвъзмездната финансова помощ (БФП), минималната и максималната сума на подпомагане, са както следва:хй
1) Проекти, изпълнявани под режим „минимална помощ”

 •  % на БФП – 70%
 • минимална сума на БФП – 100 хил. лв.;
 • максимална сума на БФП – 391 хил. лв.

2) Проекти, изпълявани под режим „регионална помощ”

Микро предприятие извън ЮЗР:

 •  % на БФП – 70%
 • минимална сума на БФП – 100 хил. лв.;
 • максимална сума на БФП – 500 хил. лв.

Малко предприятие извън ЮЗР:

 •  % на БФП – 70%
 • минимална сума на БФП – 100 хил. лв.;
 • максимална сума на БФП – 750 хил. лв.

Средно предприятие извън ЮЗР:

 •  % на БФП – 60%
 • минимална сума на БФП – 100 хил. лв.;
 • максимална сума на БФП – 1 млн. лв.

Микро предприятие в ЮЗР:

 •  % на БФП – 45%
 • минимална сума на БФП – 100 хил. лв.;
 • максимална сума на БФП – 500 хил. лв.

Малко предприятие в ЮЗР:

 •  % на БФП – 45%
 • минимална сума на БФП – 100 хил. лв.;
 • максимална сума на БФП – 750 хил. лв.

Средно предприятие в ЮЗР:

 •  % на БФП – 30%
 • минимална сума на БФП – 100 хил. лв.;
 • максимална сума на БФП – 1 млн. лв.

Допустими кандидати:
1) Кандидати, които са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство;
2) Кандидати, които са микро, малки и средни предприятия;
3) Кандидати, които имат минимум три приключени финансови години (2015, 2016 и 2017 г.);
4) Да са реализирали нетни приходи от продажби общо за последните три приключени финансови години (2015, 2016 и 2017 г.) в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:
– за микро предприятия >= 210 хил. лв.
– за малки предприятия >= 750 хил. лв.
– за средни предприятия >= 3 млн. лв.
5) Да развиват своята основна икономическа дейност в един от следните сектори и кодове по КИД:
Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства:
С20 „Производство на химични продукти“
C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“
C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“
С27 „Производство на електрически съоръжения“
С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“
С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“
С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“

Интензивни на знание услуги:
J58 „Издателска дейност“
J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“
J60 „Радио- и телевизионна дейност“
J61 „Далекосъобщения“
J62 „Дейности в областта на информационните технологии“
J63 „Информационни услуги“
М72 „Научноизследователска и развойна дейност“

Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства:
С10 „Производство на хранителни продукти“
С11 „Производство на напитки“
С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“
С14 „Производство на облекло“
С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“
С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“
С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“
С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“
С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“
С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“
С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“
С24 „Производство на основни метали“
С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“
С31 „Производство на мебели“
С32 „Производство, некласифицирано другаде“
С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“

6) Да са заявили подкрепа по проекта за кода си на основна икономическа дейност.

Статус: Отворена за кандидатстване, крайни срокове:  21.05.2019 г.

Подробно представяне на процедурата

Анкета за оценка на съответствието


Фонд ” Условия на труд” към Министерство на труда и социалната политика /МТСП/

Фонд условия на трудПроектът е насочен към подобряване условията за труд и отдих на служителите в предприятията, както и към подобряване на сградния фонд, в който се осъществява производствената или друга дейност на фирмата/дружеството, стопанския или непроизводствен субект.

Проектът цели получаване на безвъзмездна финансова подкрепа от страна на Фонд „Условия на труд” във връзка с реализирането на ремонтни и довършителни дейности в производствените предприятия/помещения. Безвъзмездното финансиране представлява 30% от общата сума на дейностите по проекта или до 100 000 лв.без ДДС за един проект (т.е, ако максималната сума на дейностите по проекта е 335 000 лв., то помощта от Фонда е до 100 000 лв.). С приключването на един проект може да се подготви и втори при същите условия. В този случай и двата проекта са за период от пет години.

Статус: Отворена за кандидатстване, без краен срок!

Подробно представяне на процедурата

Анкета за установяване на допустимост и предварителна оценка